PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.2.1 Základní ustanovení

 1. Správcem osobní údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) Ľubomír Takáč se sídlem Zárubova 504/19, 142 00, Praha 4 (dále jen
  „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  Adresa: Miroslava Hajna 740 / 2, Praha 199 00
  Email: info@workoutlegend.cz

  Telefon: +420 775 192 692
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

9.2.2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

9.2.3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
   obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR ve spojení s paragrafem 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt) poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR.

9.2.4 Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15ti let od ukončení smluvního vztahu)
  • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou–li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9.2.5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • Podílející se na dodání zboží (Česká pošta)
  • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb/cloudových služeb.

9.2.6 Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR,
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

9.2.7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Close Menu